همسایه ی همایون

درخواست حذف این مطلب

با جان سرماخورده و تب ولرز دار چپیده ام زیر پتو و همین لحظه دلم می خواهد همسایه ی طبقه ی بالایی مان به جای این خانواده که بچه ی دائم عرعروی نوازاد دارند شخص جناب همایون شجریان باشند ! بله ایشان توی اتاق کارش تمرین آواز کند من هی با تحریرهای سو کشان صد برابر بچه ی همسایه عر بزنم زیر پتو . هی فریاد بزند هااااای هاااااای هاااای ای ی ی اماااان حبیبِ منننننن آااای و آن سوزن نقره ای که در استخوان های دردناکم فرو می شود کارش را به درستیِ تمام انجام دهد .